فرم Code Signing

برای دانلود فرم Code Signing جهت دریافت انواع گواهی های Code Signing، روی دکمه زیر کلیک کنید:...

 فرم Email ID Business

برای دانلود فرم Email ID Business، روی دکمه زیر کلیک کنید:   دانلود فایل

 فرم SSL

برای دانلود فرم SSL جهت دریافت گواهی های OV و EV، روی دکمه زیر کلیک کنید: دانلود فایل

 قالب فرم معرفی نامه برای صدور گواهی (انگلیسی)

دانلود قالب فرم معرفی نامه جهت معرفی شخص به شرکت خودتان برای پیگیری امور صدور گواهی: دانلود فایل  

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی (CERTUM Premium SSL (EV

1) اسکن استعلام ثبت شرکت یا سازمان به همراه آدرس در سایت ilenc.ir2) تصویر رنگی کارت ملی...

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی (CERTUM Trusted SSL (OV

1) اسکن اصل استعلام ثبت شرکت یا سازمان در سایت ilenc.ir2) تصویر رنگی کارت ملی متقاضی (پشت و روی...

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی Certum Code Signing

1) اسکن استعلام ثبت شرکت یا سازمان به همراه آدرس در سایت ilenc.ir2) تصویر رنگی کارت ملی متقاضی...

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی Certum Email ID Business

1) اسکن استعلام ثبت شرکت یا سازمان به همراه آدرس در سایت ilenc.ir2) تصویر رنگی کارت ملی متقاضی...

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی Certum Standard Code Signing برای اشخاص حقیقی

1) تصویر رنگی کارت ملی متقاضی (پشت و روی کارت) 2) یکی از موارد زیر که به نام شخص متقاضی است:...