گواهینامه Certum Standard Code Signing
شروع از 24,948,000 ریال سالانه

35,640,000 ریال


30% تخفیف


Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing
شروع از 43,428,000 ریال دو ساله

62,040,000 ریال


30% تخفیف


Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing
شروع از 61,908,000 ریال سه ساله

88,440,000 ریال


30% تخفیف


Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing in the Cloud
شروع از 28,182,000 ریال سالانه

40,260,000 ریال


30% تخفیف


Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing in the Cloud
شروع از 48,972,000 ریال دو ساله

69,960,000 ریال


30% تخفیف


Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing in the Cloud
شروع از 70,224,000 ریال سه ساله

100,320,000 ریال


30% تخفیف


Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum EV Code Signing in the Cloud
شروع از 101,178,000 ریال سالانه

144,540,000 ریال


30% تخفیف


گواهی Code Signing برای رفع هشدار Microsoft SmartScreen Filter
امضا در Kernel Mode
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum EV Code Signing in the Cloud
شروع از 176,946,000 ریال دو ساله

252,780,000 ریال


30% تخفیف


گواهی Code Signing برای رفع هشدار Microsoft SmartScreen Filter
امضا در Kernel Mode
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum EV Code Signing in the Cloud
شروع از 252,714,000 ریال سه ساله

361,020,000 ریال


30% تخفیف


گواهی Code Signing برای رفع هشدار Microsoft SmartScreen Filter
امضا در Kernel Mode
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر