گواهینامه Certum Standard Code Signing
شروع از 35,640,000 ریال سالانه
Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing
شروع از 62,040,000 ریال دو ساله
Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing
شروع از 88,440,000 ریال سه ساله
Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing in the Cloud
شروع از 40,260,000 ریال سالانه
Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing in the Cloud
شروع از 69,960,000 ریال دو ساله
Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum Standard Code Signing in the Cloud
شروع از 100,320,000 ریال سه ساله
Code Signing برای اشخاص حقیقی و شرکت ها
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum EV Code Signing in the Cloud
شروع از 144,540,000 ریال سالانه
گواهی Code Signing برای رفع هشدار Microsoft SmartScreen Filter
امضا در Kernel Mode
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum EV Code Signing in the Cloud
شروع از 252,780,000 ریال دو ساله

252,780,000 ریال


70% تخفیف


گواهی Code Signing برای رفع هشدار Microsoft SmartScreen Filter
امضا در Kernel Mode
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر


گواهینامه Certum EV Code Signing in the Cloud
شروع از 361,020,000 ریال سه ساله
گواهی Code Signing برای رفع هشدار Microsoft SmartScreen Filter
امضا در Kernel Mode
In the Cloud
راه حل مبتنی بر ابر SimplySign که نیاز به physical card و reader را برطرف میکند

توضیحات بیشتر