گواهینامه CERTUM Commercial SSL (DV)
شروع از 1,980,000 ریال سالانه
 • زمان تأیید هویت فوری
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Trusted SSL (OV)
شروع از 11,220,000 ریال سالانه
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Premium SSL (EV)
شروع از 43,560,000 ریال سالانه
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Commercial WildCard SSL (DV)
شروع از 19,800,000 ریال سالانه
 • زمان تأیید هویت فوری
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Trusted WildCard SSL (OV)
شروع از 37,620,000 ریال سالانه
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Test SSL
0 ریال
 • مدت اعتبار 30 روز
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Commercial MultiDomain SSL (DV) – 4 دامنه
شروع از 5,940,000 ریال سالانه
 • زمان تأیید هویت فوری
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Commercial MultiDomain SSL (DV) – 6 دامنه
شروع از 8,580,000 ریال سالانه
 • زمان تأیید هویت فوری
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Commercial MultiDomain SSL (DV) – 10 دامنه
شروع از 13,860,000 ریال سالانه
 • زمان تأیید هویت فوری
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Trusted MultiDomain SSL (OV) – 4 دامنه
شروع از 34,980,000 ریال سالانه
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Trusted MultiDomain SSL (OV) – 6 دامنه
شروع از 50,820,000 ریال سالانه
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Trusted MultiDomain SSL (OV) – 10 دامنه
شروع از 82,500,000 ریال سالانه
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Premium MultiDomain SSL (EV) – 4 دامنه
شروع از 93,060,000 ریال سالانه
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Premium MultiDomain SSL (EV) – 6 دامنه
شروع از 126,060,000 ریال سالانه
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪
گواهینامه CERTUM Premium MultiDomain SSL (EV) – 10 دامنه
شروع از 192,060,000 ریال سالانه
 • مدت اعتبار 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب 99.9٪