Certum SubCA

برای مشاهده قرارداد همکاری با Certum روی لوگوی زیر کلیک کنید:  

 زرین پال

برای اعتبارسنجی درگاه واسط زرین پال روی لوگوی زیر کلیک کنید:  

 سازمان نظام صنفی رایانه ای

برای اعتبارسنجی مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای روی لوگوی زیر کلیک کنید:  

 نماد اعتماد الكترونیكی

برای اعتبارسنجی نماد اعتماد الكترونیكی روی لوگوی زیر کلیک کنید: